tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact

works

fixation 2012
fiksacje 2012People are programmed to what they know and what they expect; looking, they usually do not reflect on the sheer act of viewing. This statement provoked Tomasz Dobiszewski to carry out specific studies. The exhibition at the Municipal Gallery bwa presents their results - visualisation of those elements of image interpretation that are beyond our perception.

The basis for the Fixation exhibition was transfer of the technique used in marketing research (*eye-tracking) into the sphere of art. The artist asked to participate in the research a group of dozens of people, who were presented with the visual stimuli in the form of films, photographs and illustrations. The aim of the project was to show other possibilities to decipher the reality, to expand the consciousness of perception of the recipients and to provoke them to consider perception. The studies were conducted in collaboration with the School of Form in Poznan.

-----------------
*eye-tracking, involving the registration of eye movements in real time and determining the direction of the line of sight in relation to the viewed scene. These tests can accurately determine at what exactly and for how long the person lookedLudzie są zaprogramowani na to co znają i czego się spodziewają, patrząc, zazwyczaj nie zastanawiają się nad samym przebiegiem patrzenia. To stwierdzenie sprowokowało Tomasza Dobiszewskiego do przeprowadzenia specyficznych badań. Wystawa w Galerii Miejskiej bwa prezentuje ich wynik – zwizualizowanie tych elementów procesu interpretacji obrazu, które pozostają poza naszą percepcją.

Podstawą realizacji wystawy Fiksacje było przeniesienie techniki stosowanej w badaniach marketingowych (*okulografia) w obręb dzieła sztuki. Do udziału w badaniach artysta zaprosił grupę kilkudziesięciu osób, której przedstawione zostały bodźce wizualne w po-staci filmów, fotografii i ilustracji. Celem projektu było pokazanie innych ewentualności odczytywania rzeczywistości, poszerzenie świadomości percepcji u odbiorców i sprokurowanie ich do przemyśleń dotyczących postrzegania. Badania zostały przeprowadzone we współpracy ze School of Form w Poznaniu.

-----------------
*badania okulograficzne (z języka angielskiego „eye-tracking”) polegają na rejestracji ruchów gałki ocznej w czasie rzeczywistym i wyznaczaniu kierunku przemieszczania się linii wzroku względem oglądanej sceny. Dzięki tym badaniom można dokładnie stwierdzić, na co konkretnie i jak długo, patrzyła dana osoba.

 

01. Object
01. Objekt

During the experiment, test takers were showed the spaces of the Municipal Gallery bwa in Bydgoszcz. The results were used to build an object representing the path of view on a three-dimensional space. Spheres correspond to fixations, that is the points on which the viewers’ eyes rested, and the connections are called saccades, that is the lines illustrating the movement of the eye from one point to another.

Podczas eksperymentu zaprezentowano osobom badanym przestrzenie Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy. Wyniki badań posłużyły do zbudowania obiektu przedstawiającego wędrówkę widzenia po trójwymiarowej przestrzeni. Kule odpowiadają fiksacjom, czyli punktom, na których zatrzymał się wzrok, a połączenia to sakady, czyli linie obrazujące przeskok wzroku pomiędzy jednym a drugim punktem.


 

site specific object, 500x500x350 cm, pcv + video, 2012
obiekt site specific, 500x500x350 cm, pcv + film wideo, 2012
02. Models
02. Modele

Based on the selected photographs, three-dimensional models were created. Animations included in the models represent the perception of several participants.

W oparciu o fotografie wybranych przestrzeni stworzone zostały modele trójwymiarowe. Animacje dołączone do modeli przedstawiają postrzeganie kilkudziesięciu uczestników badań.


 

5 models 40x50x34 cm, pcv, styrofoam + 5 videos, 2012
5 modeli 40x50x34 cm, pcv, styropian + 5 filmów wideo, 2012
03. Punctum
03. Punctum


Photographs torn out of the Roland Barthes’ book Camera Lucida were analysed to determine if the image’s punctum is precisely at the point that the author pointed out. The heat maps affixed to the photographs indicate which part of the image was watched the most and the longest by the subjects.

Fotografie powyrywane z książki Rolanda Barthes’a Światło obrazu, zostały przeanalizowane w celu sprawdzenia czy punctum obrazu znajduje się dokładnie w tym miejscu, jakie wskazał autor. Naniesione na fotografie mapy cieplne, wskazują, na który element obrazu osoby badane patrzyły najczęściej i najdłużej.


 

6 pages from Roland Barthes’ book Camera Lucida + 6 prints, 14x20 cm, 24x30 cm with frame, 2012
6 stron z książki Rolanda Barthes’a Światło obrazu + 6 wydruków, 14x20 cm w oprawie 24x30 cm, 2012
04. Theory of Vision
04. Teoria widzenia


The viewers were showed painting reproductions described in the Władysław Strzemiński’s book Theory of Vision. The aim of this study was to determine whether the perception of the image coincides with the way the author wrote about.

Przedstawiono widzom reprodukcje obrazów malarskich, które opisane zostały w dziele Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia. Celem tego badania było sprawdzenie, czy sposób postrzegania danego obrazu pokrywa się ze sposobem, o którym pisał autor.


 

6 xerox pages from Władysław Strzemiński’s book “Theory of Vision” + 4 videos
(saskia, return of the prodigal son, mother at the cradle, the music lesson), 2012
6 stron ksero z książki Władysława Strzemińskiego Teoria widzenia + 4 filmy wideo
(saskia, powrót syna marnotrawnego, matka przy kołysce, lekcja muzyki), 2012
05. Art
05. Sztuka


The subjects were shown selected works from the canon of fine arts. As a result, the films were made with affixed heat maps that indicate the perception of specific works of art by modern man. The scale of the intensity of the colour corresponds to the length of time people looked at a given part of the image.

Badanym osobom przedstawiono wybrane dzieła z kanonu sztuk plastycznych. W efekcie powstały filmy z naniesionymi mapami cieplnymi, które wskazują na sposób postrzegania konkretnych dzieł sztuki przez współczesnego człowieka. Skala natężenia koloru odpowiada za długość patrzenia na dany fragment obrazu.


 

Tomasz Dobiszewski, Fixation / 05. Art [video] 2012 from isci on Vimeo.

video, 2:13, 2012
film wideo, 2:13, 2012


06. Drawing (a chair, a house, a pendulum)
06. Rysowanie (krzesło, dom, wahadło)


The research participants were asked to draw simple objects with their sight. The end result is graphs showing the interpretations of objects from the memory of the participants. Some of the graphs indicate a very archetypal memory of objects, while others give hope that not all of us perceive reality in the same way.

Poproszono uczestników badań o narysowanie wzrokiem prostych przedmiotów. Efektem końcowym są wykresy przedstawiające interpretacje obiektów pochodzące z pamięci uczestników. Niektóre z wykresów wskazują na bardzo archetypiczną pamięć o przedmiotach, inne zaś dają nadzieję, że nie wszyscy postrzegamy rzeczywistość w ten sam sposób.


 

63 prints (21 chairs, 21 houses, 21 pendulums) 21x29,7 cm, 30x40 cm with frame, 2012
63 wydruki (21 krzeseł, 21 domów, 21 wahadeł) 21x29,7 cm w oprawie 30x40 cm, 2012


DOM
KRZESŁO
WAHADŁO

7. Connect the dots
7. Połącz punkty


A leaf, a cat, a bird.

Liść, kot, ptak.


 

63 prints (21 leafs, 21 cats, 21 birds) 21x29,7 cm, 21x29,7 cm with frame, 2012
63 wydruki (21 liści, 21 kotów, 21 ptaków) 21x29,7 cm w oprawie 21x29,7 cm, 2012
8. Movemental
8. Movemental


Videos showing the perception of the works of the Movemental cycle, in which the photographed objects in the room were moved. An effort is required to rearrange back and make a picture of the whole. Imagined movements that we make in our minds are the reflection of our knowledge of the world, and the result of our experience in watching images.

Filmy prezentujące postrzeganie prac z cyklu Movemental, w których to przedmioty w sfotografowanych pomieszczeniach zostały przemieszczone. Potrzeba wysiłku, by na powrót poprzestawiać i złożyć obraz w całość. Wyimaginowane ruchy, których dokonujemy w umyśle są odzwierciedleniem wiedzy jaką mamy o świecie i wynikiem doświadczenia w oglądaniu obrazów.Movemental 01, 03, 06, 07, 09, pigment prints on photopaper, dibond, plexiglas, 100x100 cm, 2009
+ 5 videos, 2012
Movemental 01, 03, 06, 07, 09, wydruki pigmentowe na papierze fotograficznym, dibond, pleksa, 100x100 cm, 2009 + 5 filmów wideo, 2012

 


9. palingenesis
9. palingenesis

A pinhole camera placed at the ceiling of the room records the spaces of the rooms on the walls of which small furniture was placed. In this way, the various scales of photographed objects are confronted, creating illusionary penetration of the real with the staged.
It turned out that it is very difficult for the testers to recognise the spaces. It is attested by the fact that quite often the viewer’s eye returns to the centre of the image and starts reading the photograph again.

Umieszczona u sufitu pomieszczenia kamera otworkowa rejestruje przestrzeń pokojów, na ścianie których zamontowane zostały małe mebelki. W ten sposób następuje zderzenie rożnych skal fotografowanych przedmiotów, tworząc iluzyjne przenikanie realnego z zainscenizowanym.
Okazało się, że rozpoznanie przestrzeni przysparza osobom badanym dużą trudność. Dowodem na to są dość częste powroty wzroku do środka obrazu i rozpoczynanie odczytywania fotografii od początku. 
Palingenesis 01, 02, 03, 04, 05, 06, pinhole photography, silver galatin contact prints,
13x18 cm, 24x30 cm with frame, 2004 + 5 videos, 2012
Palingenesis 01, 02, 03, 04, 05, 06, fotografia otworkowa, srebrowe odbitki stykowe,
13x18 cm w oprawie 24x30 cm, 2004 + 5 filmów wideo, 2012

10. Films
10. Filmy

Video shows the visual activity of the subjects, broken down by gender. Through these films we can find out what is happening to our perception system when, observing the monotonous sequences of reality (water, sky, fire), our thoughts are poles apart from the image we look at.

The left image shows the perception of women, the right one - of man.

Wideo przedstawia aktywność wzrokową osób badanych, uwzględniając podział na płeć. Dzięki tym filmom możemy dowiedzieć się, co dzieje się z naszym aparatem postrzegania, kiedy to obserwując monotonne sekwencje rzeczywistości (woda, niebo, ognisko) nasze myśli stają się biegunowo odległe od obrazu, na który patrzymy.

Lewy obraz przedstawia sposób postrzegania kobiety, prawy mężczyzny.


 

2-channel video, 10:00, 2012
2-kanałowe filmy wideo, 10:00, 2012

Project realized under the scholarship of the Minister of Culture and National Heritage
Projekt zrealizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
-----------------------------------------------
all rights reserved 2012