tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact


bio

>>>PDF ENGLISH / POLSKI

-------------------------

Tomasz Dobiszewski (1977) in 2005 graduated from Academy of Fine Arts in Poznań, from the Intermedia Photography Department directed by Prof. Krzysztof J. Baranowski and Prof. Stefan Wojnecki.
He lives and works in Wrocław (PL).

He formulates his expressions using photography, video and multimedia installations. The area of interest for the artist is time and space, limitations of the viewer’s perception, illusion and problems of participations. In works which are evidence of artistic taming of the media he does not stop at purely conceptual cognitive strategies but enriches the discourse by non-intellectual elements such as sensual impressions or intuitive cognition. He connects messages readable for different human senses and by experimenting with the physiology of seeing or hearing; on the one hand aims at fuller, more complete transfer, on the other mischievously or ironically deprives viewers of the possibility to get to know the essence of the work.

Works in the The Bunkier Sztuki Collection in Krakow (PL), Palace of the Governors Photo Archives at the New Mexico History Museum, Santa Fe (USA), Contemporary Art Collection of The Lower Silesian Society for the Encouragement of Fine Arts (PL), Collection of the Gallery of Modern Art of Leon Wyczółkowski's Museum (PL), The Book Art Museum in Lodz (PL) and in private collections.

Jerzy Grotowski Scholarship in Art Field (2017)
Scholarship of the Polish Ministry of Culture and National Heritage (2012)

-------------------------

Tomasz Dobiszewski (1977) w 2005 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem prof. Krzysztofa J. Baranowskiego i prof. Stefana Wojneckiego.
Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Formułuje artystyczną wypowiedź, posługując się fotografią, wideo i multimedialnymi instalacjami. Czas i przestrzeń, ograniczenia percepcji, iluzja oraz szeroko rozumiane zagadnienia partycypacji stanowią obszar jego eksploracji. W pracach, które są dowodami procesów artystycznego oswajania mediów, nie poprzestaje na czysto konceptualnych strategiach poznawczych, lecz wzbogaca dyskurs o elementy pozaintelektualne, jak na przykład wrażenia zmysłowe i poznanie intuicyjne. Łączy ze sobą komunikaty czytelne dla różnych zmysłów człowieka, a eksperymentując z fizjologią widzenia czy słyszenia, z jednej strony dąży do pełniejszego i całościowego przekazu, z drugiej zaś, jakby złośliwie czy może ironicznie, pozbawia widza możliwości poznania istoty dzieła.

Prace w kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie (PL), Palace of the Governors Photo Archives at the New Mexico History Museum (USA), Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (PL), Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (PL), Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi (PL) oraz w kolekcjach prywatnych.

Stypendium im. Jerzego Grotowskiego za osiągnięcia w dziedzinie sztuki (2017)
Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2012)


-------------------------

>>>drobne nieobecności / minor absences catalogue pdf
>>>fiksacje / fixation exhibition catalogue pdf
>>>against seeing exhibition catalogue pdf
>>>until do us part exhibition catalogue pdf
>>>shadowplay exhibition catalogue pdf